Avís Legal

Per tal de donar compliment a l’article 10 de la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i de comerç electrònic (LSSI-CE), informem els usuaris de les nostres dades identificatives i de contacte: 

 • Nom o Denominació social: EMPRESA DE SERVICIOS DE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD EMEDÉ, S.L
 • Nom comercial: EMEDE
 • Domicili social: Cr. NICARAGUA 78-82, 08029, BARCELONA (BARCELONA)
 • NIF: B58624180
 • Telèfon: 934050933
 • E-Mail: administracion@emede.com
 • Dades Registrals: Aquesta societat consta inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Tom 10507, foli 9518, full 124662, Secció 2a.

1.- Objecte

EMPRESA DE SERVICIOS DE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD EMEDÉ, S.L (en davant, EMEDE), com a responsable del lloc web EMEDE.COM, posa a disposició dels usuaris aquest document, el qual regula l’ús d’aquest lloc web, amb el qual pretenem donar compliment a les obligacions que disposa la Llei 34/2002, de serveis de la societat de la informació i comerç electrònic, així com informar a tots els usuaris respecte de quines són les condicions dús i navegació de la pàgina web. 

A través d’aquest lloc web, EMEDE facilita als usuaris l’accés i la utilització dels diferents serveis i continguts posats a la seva disposició mitjançant aquesta pàgina web.

Tota persona que accedeixi a aquesta pàgina web serà considerada usuari (d’ara endavant, l’usuari), i implica l’acceptació total i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís legal, així com qualsevol altra disposició legal que pugui resultar aplicable. 

L’usuari haurà de llegir atentament aquest Avís legal, recomanant-se la lectura abans de visitar la pàgina web, i cada vegada que hi accedeixi, amb la finalitat de conèixer i comprendre les modificacions que el prestador hagués pogut realitzar. En aquest sentit, el prestador es reserva el dret de modificar les presents condicions, sense que hi hagi l’obligació de preavisar o posar en coneixement dels usuaris les modificacions efectuades, i n’hi ha prou la publicació en aquesta pàgina web. És responsabilitat de l’usuari accedir periòdicament a aquestes condicions, ja que seran d’aplicació les més recents i es deixaran sense efecte les condicions prèvies.

2.- Condicions d’accés i utilització de la pàgina web

Mitjançant aquest Avís legal s’informa els usuaris de les condicions que regeixen l’accés i l’ús d’aquesta pàgina web, tenint les mateixes la consideració de condicions generals de la contractació.

2.1. Caràcter gratuït de l’accés i l’ús de la web.

La prestació dels serveis per part de EMEDE en aquest lloc web tenen caràcter gratuït per a tots els usuaris. Tot i això, alguns dels serveis subministrats pel prestador a través d’aquesta pàgina web poden estar subjectes al pagament d’un preu determinat. En aquest supòsit, sempre s’informarà a l’usuari del caràcter onerós de determinats serveis, i serà necessària la prèvia contractació, i resultarà d’aplicació les condicions generals de venda que si escau existissin a la pàgina web, així com la normativa de consum vigent a cada moment.

2.2. Registre de usuari.

Amb caràcter general la prestació dels serveis oferts en aquesta pàgina web no exigeixen la prèvia subscripció o registre dels usuaris. Tot i així, és possible que el prestador condicioni l’ús d’alguns serveis a l’emplenament previ del registre d’usuaris corresponent. Aquest registre s’efectuarà en la forma expressament indicada a la pròpia secció del servei. El tractament de dades personals de l’usuari que pugui tenir lloc com a conseqüència del registre o subscripció es regirà per la nostra Política de privadesa.  

2.3. Veracitat de la informació.

Tota la informació que l’usuari faciliti a través d’aquesta pàgina web haurà de ser veraç. A aquest efecte, lusuari garanteix lautenticitat de les dades comunicades a través dels formularis de contacte habilitats. Serà responsabilitat de l’usuari mantenir tota la informació facilitada a  EMEDE permanentment actualitzada de manera que respongui, a cada moment, a la seva situació real. En tot cas, l’usuari serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que faci i dels perjudicis que pugui causar el prestador o tercers.

2.4. Menors d’edat

EMEDE recomana lús daquesta pàgina web a majors de 18 anys. Per a l’ús dels serveis d’aquesta pàgina web, els menors han d’obtenir sempre prèviament el consentiment dels pares, tutors o representants legals, responsables últims de tots els actes realitzats pels menors a càrrec seu. La responsabilitat en la determinació de continguts concrets als quals accedeixin els menors correspon a aquells, és per això que, si accedeixen a continguts no apropiats per Internet, s’hauran de configurar als seus ordinadors o dispositius mòbils mecanismes (filtres, bloquejos, etc.). ), que permetin limitar els continguts disponibles.

2.5. Obligacions dels usuaris.

L’usuari es compromet a utilitzar aquesta pàgina web de conformitat amb aquestes Condicions, la llei, la moral i els bons costums. A aquest efecte, l’usuari s’abstindrà d’utilitzar aquest lloc web amb finalitats il·lícites o prohibides, lesives de drets i interessos del prestador, altres usuaris i tercers, o que de qualsevol manera puguin fer malbé, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la utilització normal d’equips informàtics o documents, arxius i tota mena de continguts emmagatzemats a qualsevol equip informàtic del prestador o tercers.  

En particular, ia títol indicatiu, però no exhaustiu, l’usuari es compromet a no transmetre, difondre o posar a disposició de terceres persones informacions, dades, continguts, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so o imatge, fotografies, enregistraments, programari i, en general, qualsevol classe de material que:

 • Sigui contrari, menyspreï o atempti contra els drets fonamentals i llibertats públiques reconegudes constitucionalment, en tractats internacionals i altres normes vigents. 
 • Indueixi, inciti o promogui actuacions delictives, denigrants, difamatòries, violentes o, en general, contràries a les lleis, la moral i lordre públic. 
 • Indueixi, inciti o promogui actuacions, actituds o pensaments discriminatoris per raó de sexe, raça, religió, creences, edat, orientació sexual o condició, entre d’altres. 
 • Sigui contrari al dret a l’honor, a la intimitat personal o familiar oa la pròpia imatge de les persones. 
 • De qualsevol manera que perjudiqui la credibilitat del prestador o de tercers.
 • Que constitueixi publicitat il·lícita, enganyosa o deslleial. 

3.- EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT 

El contingut del present lloc web és de caràcter general i té una finalitat merament informativa, sense que es garanteixi plenament l’accés a tots els continguts, ni la seva exhaustivitat, correcció, vigència o actualitat; ni la seva idoneïtat o utilitat per a un objectiu específic.

El prestador s’eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de la informació publicada a la nostra pàgina web, sempre que aquesta informació hagi estat manipulada o introduïda per un tercer aliè. 

Aquest lloc web ha estat revisat i provat perquè funcioni correctament. Tot i això, el prestador no descarta la possibilitat que hi hagi determinats errors de programació, o que succeeixin causes de força major, catàstrofes naturals, vagues, o circumstàncies similars que facin impossible de forma temporal l’accés a la pàgina web.  

El prestador exclueix, fins on permet l’ordenament jurídic, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa derivats de:

 1. La impossibilitat d’accés al lloc web o la manca de veracitat, exactitud, exhaustivitat i/o actualitat dels continguts, així com l’existència de vicios i defectes de tota mena dels continguts transmesos, difosos, emmagatzemats, posats a disposició als quals s ‘hagi accedit a través del lloc web o dels serveis que s’hi ofereixen.
 2. La presència de virus o altres elements en els continguts que puguin produir alteracions en els sistemes informàtics, documents electrònics o dades dels usuaris.
 3. L’incompliment de les lleis, la bona fe, l’ordre públic, els usos del trànsit i aquest Avís legal, com a conseqüència de l’ús incorrecte del lloc web. En particular, i com a exemple, el prestador no es fa responsable de les actuacions de tercers que vulnerin drets de propietat intel·lectual i industrial, secrets empresarials, drets a l’honor, a la intimitat personal i familiar ia la pròpia imatge, així com la normativa en matèria de competència deslleial i publicitat il·lícita.

El prestador no garanteix la disponibilitat contínua i permanent dels serveis, quedant així exonerat de qualsevol responsabilitat per possibles danys i perjudicis causats com a conseqüència de la manca de disponibilitat del servei per motius de força major o errors a les xarxes telemàtiques de transferència de dades alienes a la seva voluntat, o per desconnexions realitzades per feines de millora o manteniment dels equips i sistemes informàtics. El prestador no serà responsable per la interrupció, suspensió o finalització de la informació o serveis. Així mateix, no es responsabilitza de les possibles omissions, pèrdues dinformació, dades, configuracions, accessos indeguts o vulneració de la confidencialitat que tinguin origen en problemes tècnics, de comunicacions o omissions humanes, causades per tercers o no imputables al prestador. Tampoc no respon dels danys produïts per atacs informàtics o causats per virus que afectin programes informàtics, sistemes de comunicacions o equips utilitzats pel prestador, però fabricats o facilitats per un tercer. El prestador pot, a la seva sola discreció, denegar, retirar, suspendre i/o bloquejar en qualsevol moment, i sense necessitat de previ avís, l’accés a la informació i els serveis als usuaris que incompleixin aquestes condicions.

El prestador no es fa responsable sota cap concepte dels danys que puguin dimanar de lús il·legal o indegut de la present pàgina web. 

En tot cas, el prestador exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis que puguin ser deguts a la informació i/o serveis prestats o subministrats per tercers, diferents dels oferts pel prestador. Tota responsabilitat recaurà sobre el tercer, ja sigui aquest proveïdor, col·laborador o un altre.

4.- ENLLAÇOS (LINKS)

És possible que aquest lloc web inclogui enllaços o hipervincles que permeti als usuaris ser redirigits a continguts de pàgines web i llocs d’Internet pertanyents a tercers aliens al prestador. Com que des de la nostra pàgina web no podem controlar sempre els continguts introduïts pels tercers, EMEDE no assumeix cap mena de responsabilitat respecte a aquests continguts. En tot cas, el prestador manifesta que procedirà a la retirada immediata de qualsevol contingut que pogués contravenir la legislació nacional i/o internacional, la moral o l’ordre públic, procedint a la retirada immediata del  link o enllaç a webs de tercers, i posant en coneixement de les autoritats competents el contingut en qüestió. 

El prestador no es responsabilitza de la informació i continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu, però no limitatiu, en fòrums, xats, generadors de blocs, comentaris, xarxes socials o qualsevol altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts de forma independent a la pàgina web del prestador. No obstant això, i en compliment de què disposa els articles 11 i 16 LSSI-CE, el prestador es posa a disposició dels usuaris, autoritats i forces de seguretat, i col·laborant de forma activa en la retirada o, quan sigui necessari, el bloqueig de tots aquells continguts que puguin afectar o contravenir la legislació nacional, o internacional, drets de tercers, o la moral i lordre públic. En cas que l’usuari consideri que pugui existir algun contingut que pogués ser susceptible d’aquesta classificació, es prega que ho notifiqui al més aviat possible a l’administrador del lloc web.

5.- PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Aquest lloc web, incloent-hi a títol enunciatiu, però no limitatiu, la programació, edició, compilació i altres elements necessaris per al seu funcionament; els dissenys, logotips, textos, fotografies i/o elements gràfics i sonors, són propietat del prestador o, si no, disposa de les llicències i/o autoritzacions concedides pels seus autors per al seu ús legítim. Tots els continguts del lloc web estan degudament protegits per la normativa sobre propietat intel·lectual i industrial aplicable.  

Independentment de la finalitat per la qual fossin destinats, la reproducció total o parcial, ús, distribució i comunicació pública requereixen l’autorització escrita prèvia per part del prestador. Qualsevol ús no autoritzat prèviament per part del prestador serà considerat un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual i industrial del seu propietari legítim.  

Els dissenys, logotips, textos, gràfics, entre altres, aliens al prestador i que puguin aparèixer en aquest lloc web, pertanyen als seus respectius propietaris, sent ells mateixos els responsables de qualsevol possible controvèrsia que pogués esdevenir respecte d’aquests. En tot cas, el prestador compta amb lautorització expressa i prèvia per part dels mateixos per a la seva utilització en aquesta pàgina web.  

El prestador reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat industrial i intel·lectual, i no implica la seva menció o aparició al lloc web, de l’existència de drets o cap responsabilitat del prestador sobre aquests, com tampoc suport, patrocini o recomanació per part d’aquest. 

6.- XARXES SOCIALS

Us informem que  EMEDE pot ser present a diverses xarxes socials. El tractament de les dades que els usuaris hi incloguin -sent seguidors dels perfils d’EMEDE, o fent qualsevol vincle o acció de connexió a través d’aquestes- es regirà pel present apartat d’aquest Avís legal. Quan l’usuari es trobi al perfil de EMEDE a les diverses xarxes socials en què tingui presència, li seran aplicables les condicions d’ús i les polítiques de privadesa de les diferents xarxes socials. EMEDE no es farà responsable dels comentaris que altres usuaris de les xarxes socials puguin publicar al perfil de l’empresa, tot això sense perjudici de les possibles accions que  EMEDE pugui exercir davant dels titulars de les xarxes socials (per exemple, sol·licitud d’eliminació de comentaris inadequats, ofensius o lesius de drets d’altres usuaris).

EMEDE tindrà accés a les dades personals que l’usuari hagi publicat als perfils de les xarxes socials, de la mateixa manera que altres usuaris de les xarxes socials puguin tenir accés. 

Queda prohibida la publicació del contingut següent en el perfil de  EMEDE en xarxes socials, tot això sense perjudici de les normes de conducta i condicions d’ús del servei imposades pels titulars de les diferents xarxes socials: 

 • Publicacions que incompleixin la normativa nacional, comunitària i internacional aplicable, o que suposin la realització dactivitats il·lícites o que contravinguin els principis de la bona fe. 
 • Publicaciones que atenten contra los derechos fundamentales y libertades públicas de las personas, falten a la cortesía en la red, al respeto o al buen nombre. 

Així mateix,  EMEDE es reserva la potestat de retirar de la pàgina web, o de les xarxes socials, aquells continguts que es considerin inadequats.

7.- PROTECCIÓ DE DADES

És possible que el prestador obtingui dades personals dels usuaris a través de formularis de contacte, formularis de registre o altres mitjans similars. L’usuari podrà obtenir més informació sobre el tractament de les seves dades personals a la nostra Política de privadesa, o adreçant-se al prestador a través de les dades de contacte contingudes en aquest Avís legal, i a través dels formularis de contacte que, si escau, hagin estat habilitats a aquest efecte.

8.- COOKIES 

Aquest lloc web utilitza cookies pròpies i de tercers. Per conèixer més informació sobre què són les cookies i per què les utilitzem, pots accedir a la nostra  Política de cookies.

9.- NUL·LITAT PARCIAL

Si alguna de les condicions del present Avís legal fos declarada nul·la o ineficaç per resolució ferma dictada per autoritat competent, els altres termes i condicions restaran en vigor, sense que quedin afectats per aquesta declaració de nul·litat.

10.- LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Per a la resolució de les controvèrsies o qüestions relacionades amb aquestes condicions, és aplicable la legislació espanyola, i és competent per al coneixement dels conflictes que puguin sorgir en la interpretació i l’aplicació de les presents condicions els jutjats i tribunals del domicili del prestador o de lusuari, a elecció daquest últim.